zamów taxi
możliwość dokonania płatności kartą
obsługa bezgotówkowa firm

Regulamin aplikacji mobilnej ALETAXI

1.Definicje

1.1. Terminy pisane w regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

 • Administrator: Ale Taxi Lublin ul.Głowackiego 35/350,20-060 Lublin,NIP: 7123179193
 • Aplikacja - dystrybuowany przez Dostawcę na zlecenie Administratora program komputerowy,przeznaczony do instalacji na urządzeniu mobilnym, korzystający z Bazy, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi,zwany także aplikacją mobilną. Historia ma znaczenie nadane w punkcie 2.2.5 Regulaminu
 • Kierowca - kierowca w rozumieniu art.2 pkt 21 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2017 r. poz.1260 z późn.zm.), uprawniony do poruszania się Taksówką i przyjmowania zamówień na Przewóz Osób
 • Klient - Użytkownik,który złożył zlecenie,które zostało przyjete przez Podmiot Odpowiedzialny (Administratora, Korporację lub Kierowcę), czym strony zawarły umowę przewozu osób, w tym także umowę na rzecz osoby trzeciej - Pasażera
 • Konto - usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika,dostępna w Aplikacji,stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika danego konta,pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym wprowadzenie i zmianę danych osobowych,usunięcie Konta (wypowiedzenie umowy), przeglądanie historii, określanie miejsc, metod płatności oraz korzystanie z wiadomości
 • Korporacja - podmiot zrzeszający lub bezpośrednio zatrudniający Kierowców Taksówek i zarządzający organizacją ruchu tych Kierowców i jest odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń,będący jednocześnie administratorem udostępnionych mu danych osobowych
 • Kupony - znaki legitymacyjne uprawniające do otrzymania określonego w nich świadczenia w postaci upustu na określoną liczbę przejazdów lub nieodpłatny przejazd,wprowadzane jako metody płatności,w formie voucherów,kodów rabatowych,numerów kart stałego klienta lub znaków legitymacyjnych o innych nazwach,honorowanych w Ale Taxi
 • Mapa - ma znaczenie określone w punkcie 2.2.1 Regulaminu. Miejsce ma znaczenie nadane w punkcie 2.2.4. Regulaminu
 • Pasażer - każda osoba znajdująca się w taksówce w ramach danej umowy przeowzu osób,przy czym Pasażerem nie musi być Klient. Podmiot odpowiedzialny ma znaczenie nadane w punkcie 2.2.3 Regulaminu. Profil ma znaczenie nadane w punkcie 2.2.3 Regulaminu
 • Przewóz osób - usługa przewozu osób w ramach krajowego transportu drogowego w rozumieniu art.4 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r poz 1907 z póżniejszymi zmianami) wykonywana na rzecz Klienta przez Kierowcę,obejmująca przewóz osób z miejsca odbioru do miejsca docelowego,z dowolnie określoną przez Klienta liczbą postojów,a także,na wyraźne życzenie,oczekiwanie na Klienta pod wskazanym adresem
 • Rejestracja - zespół czynności dokonywanych w Aplikacji w celu utworzenia Konta i uzyskania statusu użytkownika,poprzez podanie w Aplikacji za pośrednictwem natywnego formularza rejestracyjnego numeru telefonu komórkowego i weryfikacji tego numeru poprzez podanie kodu znajdującego się w wiadomości SMS wysłanej przez Administratora na podany numer telefonu,prowadzący do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,zgodnie z procedurą opisaną niżej
 • Taksówka- taksówka w rozumieniu art.2 pkt 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami),kierowana przez Kierowcę
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora.za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowanika,po zawarciu przez niego umowy o świadczenie usług elektronicznych przewozu osób
 • Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czyności prawnych lub ukończone 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonala prawidłowej rejestracji i tym samym zawarła z Administatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Wyszukiwarka ma znaczenie nadane w punkcie 2.2.2. Regulaminu
 • Zlecenie - pojedyncze zamówienie przez Klienta usługi Przewozu Osób, złożone za pośrednictwem Aplikacji lub telefonicznie potwierdzone przez Podmiot Odpowiedzialny.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji, dostępnej za pośrednictwem usługi elektroncznej Sklep Play w systemie Android, AppStrore w systemie iOS oraz Windows MarketPlace w systemie Windows Phone i Windows Mobile, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb odstępowania reklamacyjnego.

2.2 W ramach Aplikacji udostępnione są:

2.2.1 elektroniczna mapa drogowa z podglądem aktywnych Taksówek i ich lokalizacji w czasie rzeczywistym, zintegorwana z Bazą ("Mapa")

2.2.2. Wyszukiwarka podanego przez Użytkownika adresu początkowego i docelowego na Mapie ("Wyszukiwarka") 

2.2.3 Profil użytkownika ("Profil")

2.2.4 Baza predefiniowanych adresów umożliwająca ich zapamiętanie przez Aplikację ("Miejsca")

2.2.5. Historia wszystkich odbytych lub zamówionych przez danego Użytkownika kursów ("Historia")

2.2.6 Panel wiadomości elektronicznych umożliwiający otrzymywanie i wysyłanie wiadomości do dostawcy dotyczących aplikacji

2.2.7. Baza predefiniowanych pozapieniężnych metod płatności umożliwiająca ich zapamiętanie przez Aplikację ("metody płatności")

2.2.8. Dane kontaktowe do administratora umożliwiające przekierowanie Użytkownika do zewnętrznych aplikacji obsługujących połączenia głosowe i pocztę elektroniczną wraz z platformą umożliwiającą utworzenie indywidualnych kont użytkowników.

2.3.Z uwagi na stały rozwój usług Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji,usług lub usunięcie istniejących, bez konieczności zmiany Regulaminu.

2.4.Informacje dostępne w Aplikacji dotyczące taksówek danej korporacji stanowią bazę danych w rozumieniu art.2 ustęp 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001 Nr 128,poz.1402 z późn. zm.)

2.5. Administator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Aplikacji przez wszystkie dni roku,jednakże zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Aplikacji.

2.6. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

3. Warunki korzystania z usług

3.1.W celu korzystania z Aplikacji wymagane jest dysponowanie elektronicznym urządzeniem mobilnym, którego konfiguracja umożliwia instalację Aplikacji,a także aktywny dostęp do interenetu.

3.2. Użytkownik w celu skorzystania z usług w Aplikacji musi posiadać aktywny numer w publicznej sieci telefonicznej.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia obligatoryjnej zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie takiej zgody jest warunkiem skorzystania z usług.

3.4. Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania.

3.5.Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji oraz korzystania z Aplikacji.Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.6.Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

4.Przwóz osób

4.1. Przewóz osób jest świadczony wyłącznie przez Kierowcę podległego Ale Taxi .

4.2.W celu złożenia zlecenia Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia w Aplikacji swojej lokalizacji i/lub wskazania adresu z którego przewóz osób ma być rozpoczęty.Złożenie zlecenia może odbyć się też telefonicznie po naciśnięciu przycisku "Zadzwoń".

4.3.Użytkownik składa zlecenie klikając przycisk "Zamów", a następnie po wprowadzeniu danych "Potwierdź".

4.4.Podczas składania zlecenia Użytkownik informowany jest za pośrednictwem Aplikacji, który Kierowca został wyznaczony do wykonania przewozu. Z chwilą przyjęcia zlecenia Ale Taxi staje się wyłącznie odpowiedzialna za należytą realizację przewozu osób.

4.5.Umowa przewozu osób zostaje zawarta dopiero z chwilą rozpoczęcia przewozu Pasażera przez kierowcę. W razie nie pojawienia się Pasażera kierowca ma prawo odjechać bez żadnych roszczeń ze strony Pasażera.

4.6. Po przyjęciu zlecenia przez Kierowcę Ale Taxi Aplikacja poinformuje Klienta o obecnym położeniu Kierowcy i szacunkowym czasie oczekiwania.

4.7. W przypadku wystąpienia kosztów z tytułu transmisji danych w związku z korzystaniem z Aplikacji wyłącznie odpowiedzialny za ich pokrycie pozostaje Klient.

4.8.Przewóz osób może być świadczony także na rzecz Pasażera nie będącego Klientem z zastrzeżeniem, że Klient ponosi subsydiarną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Pasażera.

4.9.Po odbyciu przewozu Klient po kliknięciu wybranego kursu w historii ma możliwość złożenia reklamacji lub poinformowania o zgubionej w taksówce rzeczy.

5. Dane osobowe

5.1.Z chwilą rejestracji Użytkownik udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, którego podanie jest obowiązkowe.

5.2.Użytkownik może także,jeżeli utworzył konto w Aplikacji,udostępnić w ramach profilu Administratorowi więcej danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, płeć,etc.

5.3. Z chwilą odbycia przewozu Administrator zapisuje w odniesieniu do każdego Klienta szczegółowe dane o tym przejeździe, w szczególności przejechaną trasę i dołącza je do prowadzonej bazy danych.

5.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług,umowy przewozu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu usług własnych. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

5.5.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia,usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu Administratorowi danych.Podanie danych jest dobrowolne stanowi warunek korzystania z usług.

6.Reklamacje

6.1.Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Aplikacji lub kwestii związanych z usługami.

6.2.Reklamację można złożyć pisemnie na adres Administratora lub w formie elektronicznej (email). Dane te wskazane są w zakładce "Kontakt" na www.aletaxi.pl.

6.3.Reklamacja powinna zawierać conajmniej numer telefonu Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6.4. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania.

6.5.Odpowiedź na reklamację jest udzielana w sposób tożsamy do jej złożenia lub w sposób zgodny z życzeniem Zgłaszającego reklamację.

7.Odpowiedzialność

7.1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z aplikacji przez Użytkownika.

7.2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia,niemożności użycia lub błędnego działania Aplikacji z powodu siły wyższej,winy Użytkownika lub innych powodów nie zawinionych przez Administratora.

7.3.Administarot nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

7.4.Admistrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników w szczególności za nie wykonananie lub nienależyte wykonanie przez nich zobowiązań wynikających z przwozu osób oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu.

7.5.Wyłącznie odpowiedzialny za roszczenie związane z korzystaniem z Aplikacji pozostaje Administrator.

8.Postanowienia końcowe

8.1.Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

8.2.Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw w terminie 14 dni od powiadomienia go o nowej treści Regulaminu. Brak sprzeciwu w tym terminie poczytuje się jako zgodę na zmianę postanowień wzorca umowy.

podaj telefon oddzwonimy do ciebie!

sprawdź zasięg

więcej

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.